Cập Nhật Khách Hàng - Chi Nhánh Hà Nội


- - -

- -

- Nếu trùng KH với NV Khác thì chọn tên NV đó (không chọn tên mình)!